Jalostus

Rodunjalostuksen tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Koiranjalostuksen tavoite on ylläpitää rotua jalostusvalinnoilla niin, että koirien luonne, käyttöominaisuudet, terveys ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää sekä varmistaa rodun yksilöiden riittävä yhteiskuntakelpoisuus ja turvata rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Rodun JTO ja PEVISA on hyväksytty kennelliitossa vuosille 2022-2026.

Avaa uusi JTO (pdf)

PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli pevisa-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja, aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen tai vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta. Ohjelmalla halutaan myös turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä. Owczarek podhalanskin 2021 hyväksytty PEVISA-ohjelma on voimassa 2026 asti.

Pevisa-ohjelma:

  • pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvaus-lausunto.
    Koiran pitää kuvaushetkellä olla vähintään 18kk:n ikäinen.
  • rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1.
  • lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.

jalostus1 Luonneprofiili

Owczarek podhalanskia kuvaillaan luonteeltaan itsevarmaksi, rauhalliseksi, pelottomaksi ja kunnioitusta herättäväksi. Rodun tulee olla pidättyväinen, mutta se ei saa olla arka. Sen tulee olla valmis puolustamaan, mutta se ei saa olla aggressiivinen. Sen tulee muistaa huonot kokemukset, mutta se ei saa pelätä. Tältä se näyttää kirjoitettuna, mutta millainen todella on nykypäivän podhalanskin luonne?

– Lue lisää luonneprofiilista


Terveys- ja reagointikysely

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. kerää tietoa rodun jalostukseen terveyteen ja reagointiin liittyvistä asioista

– Lisää terveyskyselystä


Elinikärekisteri

Jalostustoimikuntamme on ryhtynyt keräämään tietoa owczarek podhalanskien eliniästä sekä kuolemaan johtaneista syistä. Tietoja otetaan vastaan sekä uusista kuolintapauksista että jo aikaisemmin menehtyneistä koirista.

– Lisää elinikärekisteristä ja koiran kuoleman ilmoittamisesta


Jalostustarkastukset

Jalostustarkastusten tarkoituksena on ohjata owczarek podhalanskien suunnitelmallista jalostusta ja löytää luonteeltaan moitteettomia, terveitä ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan rotumääritelmän mukaisia koiria. Viralliseksi, yhdistyksen hyväksymäksi jalostustarkastukseksi katsotaan sen itse järjestämä jalostustarkastustilaisuus tai toisen yhdistyksen järjestämä jalostustarkastus, joka on suunniteltu yhteistyössä Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n kanssa.

– Lisätietoja jalostustarkastuksista sekä julkaistut jalostustarkastuslomakkeet

– Jalostustarkastusten järjestysohje, päivitetty 2/2016


Jalostusurokset

Jalostustoimikunta toivoo, että omistajat, jotka haluavat antaa uroksensa muille jalostuskäyttöön, tekevät kirjallisen ilmoituksen.

Jalostusurosilmoitus verkossa (lähetä verkkolomake)

– Tulostettava jalostusurosilmoitus (pdf)


Pentuvälitys

Yhdistys ylläpitää pentuvälitystä kasvattajan ja pennunostajien välisenä linkkinä. Kasvattajan tulee ilmoittaa välitykseen suunnitellut yhdistelmät sekä syntyneet pentueet. Ilmoitukset yhdistelmistä ja pentueista julkaistaan Internet-sivuilla sekä mahdollisesti jäsenlehdessä.

– Tulostettava pentueilmoitus (pdf)

– Pentuvälityksen sivu

Kennelliiton Koiranet-palvelu

Koiranet on Suomen Kennelliiton koiratietojärjestelmä, joka löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi. Palveluista käytössä ovat kaikille avoin Jalostustietojärjestelmä, Oma-koira-jäsenpalvelu sekä KoiranetHelp.

-> Lisää KoiraNetistä